Свещеният сметач - списание за поезия...
БРОЙ - 24 (юни 2003)
Брой 24  Свещеният сметач   Корица на стихосбирката
 

Тодор Илиев Арнаудов (Тош)

·Играчът·
Речник на думите от юнашкото наречие, използвани в сбирката

Много работа е да изваждам думите и да ги описвам една по една, затова направо прилагам настоящия речник на "Езикотворец", версия 1.013+ от днес, 29.5.2003 г. Търсете думите със средствата на четеца.

Речник по сметачобългарски
1 :: безръчка - handsfree
2 :: безчовек - автомат
3 :: безчовешки - автоматичен
4 :: благозвучник - музикален инструмент
5 :: буква - елемент
6 :: буквак - елемент
7 :: букваче - елемент
8 :: буквосъщ - елементарен
9 :: буквачен - елементарен
10 :: буквосъщина - елементарност
11 :: бъди готов - stand-by
12 :: бърборко - чатър
13 :: бърборя - чатя
14 :: бърборилня - чат
15 :: в готовност - on-line
16 :: взаимлик - интерфейс
17 :: включвател - activator
18 :: владетел - controller
19 :: влачене - lag
20 :: влагам - инвестирам
21 :: влог - инвестиция
22 :: вмъкване - импорт
23 :: внос - импорт
24 :: внасяне - импорт
25 :: внасям - импортирам
26 :: вмъквам - импортирам
27 :: водач - драйвер
28 :: ВП - -
29 :: връщач - функция
30 :: вседържец - операционна система
31 :: всеобхватен - глобален
32 :: всеобщ - глобален
33 :: всеобхващам - глобализирам
34 :: всеобхващане - глобализация
35 :: всеобхващащ - универсален
36 :: врътка - цикъл
37 :: вход - порт
38 :: въвеждане - импорт
39 :: въвеждам - импортирам
40 :: възглас - лозунг
41 :: вълнов - wave
42 :: външна памет - -
43 :: въоблик - формат
44 :: въобраз - информация
45 :: въобразен - информационен
46 :: въобразен посредник - медия
47 :: въобразен посредник - информационен носител
48 :: въобречка - информационен канал
49 :: вързоп - архив
50 :: вързоп - пакет
51 :: въртележка - цикъл
52 :: въртя се - цикля
53 :: вършач - машина
54 :: вършач - процесор
55 :: вършаче - микропроцесор
56 :: вършачомразец - -
57 :: вършачопис - машинен език
58 :: вършесъщност - механизъм
59 :: вършец - машина
60 :: вършило - механизъм
61 :: глава - процедура
62 :: главен вършач - централен процесор
63 :: глагол - оператор
64 :: глаголар - програмист
65 :: глаголен - програмен
66 :: глаголица - машинен език
67 :: глаголище - програма
68 :: глаголя - програмирам
69 :: говорилня - чат
70 :: говорник - телефон
71 :: готов - on-line
72 :: гъвче - дискета
73 :: гъвчар - флопидисково устройство
74 :: двар - тригер
75 :: дварник - регистър
76 :: движеснемец - камера
77 :: двуречие - стерео
78 :: добавка - plug-in
79 :: достъпен - on-line
80 :: душедържател - информационен носител
81 :: ДП - MB
82 :: едноречие - моно
83 :: едноцветен - монохромен
84 :: език - код
85 :: ЕИМ - компютър
86 :: елка - калкулатор
87 :: желязо - апаратура
88 :: желязо - хардуеър
89 :: железария - апаратура
90 :: железария - хардуеър
91 :: железарски - хардуерен
92 :: железен - хардуерен
93 :: железаролюбец - хардуерен маниак
94 :: жълтица - монета
95 :: задействам - активирам
96 :: задействан - активиран
97 :: закърпвам - patch-вам
98 :: замислям - проектирам
99 :: замисъл - проект
100 :: записване - регистрация
101 :: звездоброен - астрономически
102 :: звездоброец - астроном
103 :: звездобройство - астрономия
104 :: звукова ивица - soundtrack
105 :: звуково произведение - радиопиеса
106 :: звукоредец - композитор
107 :: звучка - нота
108 :: звучник - нота
109 :: звучудна ивица - soundtrack
110 :: звучудо - музика
111 :: звучудописец - композитор
112 :: звучудотворец - музикант
113 :: знаковед - coder
114 :: знакознание - кодиране
115 :: ЗУПИ - tape drive
116 :: ЗУПИ - ЗУМЛ
117 :: ЗУПП - disk drive
118 :: ЗУПП - ЗУМД
119 :: ЗУГПП - FDD
120 :: ЗУГПП - ЗУГМД
121 :: ЗУТПП - HDD
122 :: ЗУТПП - ЗУТМД
123 :: ЗУЛЧ - Оптично запомнящо устройство
124 :: значка - етикет
125 :: зрелище - телевизия
126 :: изобразителна платка - видеокарта
127 :: звукова платка - звукова карта
128 :: ивица - лента
129 :: ивичен четец - tape drive
130 :: ивичник - касета
131 :: с - лента
132 :: ивично устройство - tape drive
133 :: играч - геймър
134 :: избирач - меню
135 :: избирач - selector
136 :: избирам - селектирам
137 :: изброявам - енумерирам
138 :: извличам - разархивирам
139 :: извлечение - екстракт
140 :: изключвам - -
141 :: Изкуствен разум - Изкуствен интелект
142 :: изкуствотворец - -
143 :: изобразител - видеокарта
144 :: износ - експорт
145 :: изнасяне - експорт
146 :: извеждане - експорт
147 :: изпитвам - тествам
148 :: изпит - тест
149 :: изпълнение - реализация
150 :: изпълнявам - реализирам
151 :: изход - порт
152 :: изчакване - латентност
153 :: изчертавам - рендерирам
154 :: изчертаване - графика
155 :: изчертание - графика
156 :: изчертател - рендериращ алгоритъм
157 :: изчислител - компютър
158 :: изчиствам - дебъгвам
159 :: искрилно лъчева тръба - електронно лъчева тръба
160 :: ИЛТ - ЕЛТ
161 :: искра - електрон
162 :: искрен - електронен
163 :: искрене - електричество
164 :: искрило - електрон
165 :: искриловед - електроник
166 :: искрилознание - електроника
167 :: искрилоносен - електропроводим
168 :: искрилопривлеков - електромагнитен
169 :: искрилар - електроник
170 :: искричар - електротехник
171 :: ИП - ЕМ
172 :: ИР - ИИ
173 :: искрилен - електронен
174 :: искричен - електронен
175 :: искрилов - електронен
176 :: искрилене - електричество
177 :: искриче - електрон
178 :: искричене - електричество
179 :: казба - инструкция
180 :: ред за казби - команден ред
181 :: казборед - алгоритъм
182 :: казборедец - програмист
183 :: качвам - инсталирам
184 :: качвам - upload-вам
185 :: клетка - регистър
186 :: клетъчен говорник - мобилен телефон
187 :: ключище - клавиатура
188 :: книгохранилище - библиотека
189 :: книжница - библиотека
190 :: КПС - FLOPS
191 :: крачник - педал
192 :: кръпка - patch
193 :: кучован - дресиран
194 :: кучовка - дресировка
195 :: кълбица - полюс
196 :: кълбичен - полярен
197 :: лещник - обектив
198 :: ликопомнец - физиономист
199 :: личен ЕИМ - персонален компютър
200 :: личен изчислител - персонален компютър
201 :: личен сметач - персонален компютър
202 :: ЛЧ - -
203 :: лъчева плоча - оптичен диск
204 :: лъчев четец - -
205 :: лъчестрел - лазер
206 :: любомъдрие - философия
207 :: мах - амплитуда
208 :: маце - IBM-PC
209 :: междина - буфер
210 :: междина - cache-памет
211 :: междинна памет - буферна памет
212 :: междинна памет - cache
213 :: мекица - софтуер
214 :: мекичя - програмирам
215 :: местен - локален
216 :: местна мрежа - локална мрежа
217 :: ММ - LAN
218 :: МП - -
219 :: меся - програмирам
220 :: мекичен - програмен
221 :: мекичар - програмист
222 :: мекичарски - програмистки
223 :: мекичарски - програмен
224 :: мигач - монитор
225 :: мигновен - в реално време
226 :: миналолюбие - носталгия
227 :: модулация - превръщане
228 :: модулирам - превръщам
229 :: Мрежата - Интернет
230 :: мрежовест - e-mail
231 :: мрежовест - електронно писмо
232 :: мрежовестка - e-mail
233 :: мрежовестник - електронен вестник
234 :: мрежопосредник - Интернет-медия
235 :: мрежодържец - системен администратор
236 :: мрежоместно замисляне - web design
237 :: мрежомясто - уебстраница
238 :: мрежоснабдител - Интернет-доставчик
239 :: мъжеложник - хомосексуалист
240 :: мъжеложство - хомосексуализъм
241 :: нагласям - инсталирам
242 :: надграждам - upgrade-вам
243 :: надзорник - монитор
244 :: надстройвам - upgrade-вам
245 :: надстройка - upgrade
246 :: намалявам - декрементирам
247 :: настолен сметач - персонален компютър
248 :: натегче - ролка
249 :: натискало - бутон
250 :: натискалце - бутон
251 :: натъкмявам - инсталирам
252 :: недостъпност - латентност
253 :: нищо - null
254 :: нищожен - null
255 :: обвивам - текстурирам
256 :: обвивка - текстура
257 :: обединител - мултиплексор
258 :: обединявам - мултиплексирам
259 :: обезчовечавам - автоматизирам
260 :: облик - интерфейс
261 :: обслов - контекст
262 :: служар - сървър
263 :: обслужващ сметач - сървър
264 :: обсъдилище - форум
265 :: обсъдилня - форум
266 :: общлик - интерфейс
267 :: обявявам - post-вам
268 :: ОГ - BIOS
269 :: опипвам - стробирам
270 :: осмивка - -
271 :: основен смислоред - операционна система
272 :: основно глаголище - BIOS
273 :: опис - script
274 :: описателен - script-ов
275 :: определен - дефиниран
276 :: определям - дефинирам
277 :: опреснявам - refresh-вам
278 :: опресняване - refresh rate
279 :: острота - резолюция
280 :: отстраняване - деинсталиране
281 :: потребител - абонат
282 :: премахвам - деинсталирам
283 :: отбирам - селектирам
284 :: очебийка - банер
285 :: падаща звезда - метеор
286 :: Паяжината - web
287 :: пестник - юмрук
288 :: приказвам - бърборя
289 :: приказливко - бърборко
290 :: печатач - принтер
291 :: печатащо устройство - принтер
292 :: пеперудка - папионка
293 :: платка - карта
294 :: платно - екран
295 :: платнопазител - screensaver
296 :: плоча - диск
297 :: плочообменник - CD-changer
298 :: плочник - дисков пакет
299 :: плочник - твърд диск
300 :: плувалня - басейн
301 :: подавач - плеймейкър
302 :: подвижен - мобилен
303 :: показвач - монитор
304 :: показвач - индикатор
305 :: показвач - дисплей
306 :: покупница - пазар
307 :: поток - bitrate
308 :: пренасям - портвам
309 :: пряк преводач - интерпретатор
310 :: оръдие - tool
311 :: оръжейница - toolbar
312 :: ПГ - OOL
313 :: подглаголище - подпрограма
314 :: пораждам - генерирам
315 :: породител - генератор
316 :: помагало - инструмент
317 :: посочник - вектор
318 :: посредник - медия
319 :: поточник - конвейер
320 :: превключвам - комутирам
321 :: превключвател - комутатор
322 :: превеждам - кодирам
323 :: превод - кодиране
324 :: преводач - decoder
325 :: преводач - coder
326 :: преводач - modem
327 :: предметен глагол - обектно ориентиран език
328 :: предписание - програма
329 :: предписвам - програмирам
330 :: преобразовател - трансформатор
331 :: преправник - редактор
332 :: препържена мекица - -
333 :: привлек - магнит
334 :: привлеков - магнитен
335 :: приемник - -
336 :: продавачница - магазин
337 :: продухвалка - сешоар
338 :: проред - режим
339 :: прорез - slot
340 :: проявител - дисплей
341 :: проявление - версия
342 :: пръскало - спрей
343 :: пряка връзка - on-line
344 :: пускател - активатор
345 :: пъхало - jack
346 :: пържа - overclock-вам
347 :: пътечертец - маршрутизатор
348 :: пътечертане - маршрутизация
349 :: пътечертаещ - маршрутизиращ
350 :: работна памет - оперативна памет
351 :: ОП - -
352 :: РП - RAM
353 :: работна честота - тактова честота
354 :: РЧ - тактова честота
355 :: разбиване - crack
356 :: разбивач - cracker
357 :: развивам - разархивирам
358 :: развивам - декомпресирам
359 :: развивам - разкомпресирам
360 :: развойник - разработчик
361 :: разделителна способност - резолюция
362 :: размах - -
363 :: разновидност - версия
364 :: разнищвам - hack-вам
365 :: разпокъсаност - фрагментация
366 :: разпокъсан - фрагментиран
367 :: разпокъсвам - фрагментирам
368 :: разрешаваща способност - резолюция
369 :: разрешение - резолюция
370 :: разчетило - -
371 :: разум - интелект
372 :: разумсила - IQ
373 :: разширение - upgrade
374 :: река - информационен канал
375 :: решетка - растер
376 :: решетъчен - растерен
377 :: ръководител - мениджър
378 :: ръкопис - script
379 :: сандък - аркаден автомат
380 :: самодвижка - автомат
381 :: свалка - download
382 :: свалям - download-вам
383 :: сваляч - download manager
384 :: светлописец - фотограф
385 :: светлописец - оператор (на камера)
386 :: свирец - player
387 :: ССС - WWW
388 :: свивам - компресирам
389 :: свивам - архивирам
390 :: свитък - файл
391 :: свитък - филм
392 :: свитъче - микрофилм
393 :: свитъчен разпоредник - файлов мениджър
394 :: свръхработна памет - cache
395 :: светличе - светодиод
396 :: свръхсметач - суперкомпютър
397 :: свързвам - асоциирам
398 :: съединявам - асоциирам
399 :: слово - текст
400 :: словесен - текстов
401 :: слововход - парола
402 :: словообработец - текстообработваща програма
403 :: словообработец - текстов редактор
404 :: словоработа - редакция
405 :: словоработник - редактор
406 :: слухарче - микрофон
407 :: сметалка - калкулатор
408 :: сметач - компютър
409 :: сметаче - микрокомпютър
410 :: сметачище - голям компютър
411 :: сметачище - суперкомпютър
412 :: сметачен - цифров
413 :: сметачно средище - компютърен център
414 :: сметачовед - компютърен специалист
415 :: сметачосъщ - цифров
416 :: сметачоосъществявам - дигитализирам
417 :: сметачоосъществявам - цифровизирам
418 :: смислоноска - морфема
419 :: снимач - фотоапарат
420 :: снимка - screenshot
421 :: средище - център
422 :: средоточие - център
423 :: СРП - -
424 :: СССО - HTML
425 :: стая - канал в говорилня
426 :: стая - chat room
427 :: стегач - компресираща програма
428 :: стегач - архиватор
429 :: страницоправец - web master
430 :: струпване - масив
431 :: стъкло - силиций
432 :: стъклария - интегрални схеми
433 :: сушилник - сешоар
434 :: съглашенец - конформист
435 :: съединител - linker
436 :: съобщавам - post-вам
437 :: съставка - модул
438 :: съставител - компилатор
439 :: съставям - компилирам
440 :: съшивам - дефрагментирам
441 :: съшиване - дефрагментиране
442 :: тайнопис - криптография
443 :: тайнопиша - криптирам
444 :: тайнослов - парола
445 :: твърдак - твърд диск
446 :: твърд плочник - твърд диск
447 :: ТП - HDD
448 :: тегля - download-вам
449 :: трошка - барака
450 :: тъкан - текстура
451 :: тъча - текстурирам
452 :: увеличавам - инкрементирам
453 :: умен - интелигентен
454 :: умознатолюбие - технократизъм
455 :: умознатолюбец - технократ
456 :: умознание - технология
457 :: умознание - know-how
458 :: умознатен - технологичен
459 :: уплътнител - мултиплексор
460 :: уплътнявам - мултиплексирам
461 :: упълномощавам - оторизирам
462 :: упълномощен - оторизиран
463 :: уредба - система
464 :: ЦКС - IPS
465 :: четец - browser
466 :: хващам - селектирам
467 :: ходепът - маршрут
468 :: хълм - импулс
469 :: чертов - wireframe
470 :: чертежник - plotter
471 :: числец - цифра
472 :: чистач - debugger
473 :: чистене - debug-ване
474 :: чистя - debug-вам
475 :: човекоуподобявам - антропоморфирам
476 :: чувствен - сензорен
477 :: чувственик - датчик
478 :: чувственик - сензор
479 :: вършачописец - -
480 :: глупчо - -
481 :: гледба - -
482 :: гредогол - -
483 :: Домашко - -
484 :: езикотворец - -
485 :: Емчо - -
486 :: железар - хардуерист
487 :: жребец - спортна кола
488 :: запийка - -
489 :: захапвам си опашката - зациклям
490 :: звуково-словесно произведение - -
491 :: звукословие - -
492 :: змей - -
493 :: змейщина - -
494 :: Имко - -
495 :: Междуцицието - Силиконовата долина
496 :: мрежовестител - -
497 :: мрежодостъп - -
498 :: надзнайване - -
499 :: надзнайвам се - -
500 :: несметачолюбец - -
501 :: обмен - -
502 :: овеществявам - -
503 :: осмак - -
504 :: осмица - -
505 :: превъртам - -
506 :: превъртане - -
507 :: речие - -
508 :: сащанец - американец
509 :: сащански - -
510 :: словозаврънкулка - -
511 :: словозаврънкулковец - -
512 :: словозаврънкулковщина - -
513 :: сметачница - -
514 :: сметачолюбец - -
515 :: сметачознание - -
516 :: сметачовед - -
517 :: софтуйър - -
518 :: стих - -
519 :: стихоплетец - -
520 :: стихотворение - -
521 :: сричка - -
522 :: сричкоредец - -
523 :: съградинник - -
524 :: съдилище - форум
525 :: съдилищник - -
526 :: съпийник - -
527 :: съучилищник - -
528 :: умотворец - -
529 :: Цечо - -
530 :: чуждицолюбец - -
531 :: чуждицолюбство - -
532 :: Шестнайска - -
533 :: хилядогостие - -
534 :: СЕКС - -
535 :: ИФ - -
536 :: юнак - -
537 :: бездънка - -
538 :: бивалица - история
539 :: драпалница - кибрит
540 :: думоред - -
541 :: думословие - -
542 :: клъцка - кюфте
543 :: крайка - окончание
544 :: кръстаче - квадрат
545 :: купилище - пазар
546 :: любословие - филология
547 :: мини-брод - паспорт
548 :: наглас - тон
549 :: нагласуване - интонация
550 :: опорник - -
551 :: обсказ - -
552 :: отворка - гише
553 :: относба - отношение
554 :: пази-правда - -
555 :: подмет - -
556 :: подрок - -
557 :: прилог - -
558 :: прирок - сказуемо
559 :: птичак - -
560 :: самовод - чешма
561 :: самогласка - -
562 :: слушалня - аудитория
563 :: съгласка - -
564 :: тръпен - -
565 :: цветарница - саксия
566 :: чашник - келнер

 
Тълкования на юнашки
1 :: безчовек

  Вършесъщност, работеща без пряко човешко управление

2 :: въртя се

  Изпълнявам въртележка.

3 :: вършач

  1. Изчислително устройство на сметач; Устройство с всеобхватно приложение при обработване на въобраз. 2. Машина

4 :: безчовешки

  Присъщ на безчовек

5 :: бърборя

  Общувам в среда за размяна на съобщения (говорилня - IRC, ICQ и пр.)

6 :: в готовност

  Пряка връзка - състояние, при което устройство е готово да отговаря на запитвания.

7 :: взаимлик

  Средствата, с които сметач или глаголище общува (взаимодейства) с други глаголища, машини или човеци.

8 :: влачене

  Забавяне в предаването на съобщения в говорилня.

9 :: водач

  Глаголище, управляващо устройство.

10 :: вседържец

  Съвкупност от глаголища и данни, които ръководят работата на сметача: разпределянето на паметта и изчислителното време между задачите, взаимодействието с устройствата и потребителя. Вседържец е първото глаголище, което се включва след основното глаголище (ОГ).

11 :: връщач

  Подпрограма, връщаща стойности.

12 :: втъкавам

  Запълвам многоъгълник с изображение.

13 :: врътка

  Затворена последователност от глаголи в предписание.

14 :: въртележка

  Затворена последователност от глаголи в предписание.

15 :: вход

  Въображаемо място, обозначено с число, към което се обръща вършачът, за да прочете данни, подадени отвън.

16 :: въобречка

  От въобраз и река: въображаема нишка, по която се предава самостоятелен въобраз - човешка реч по говорник, зрителен образ или произволни данни, породени от сметач.

17 :: вършаче

  Вършач, който е събран в една или няколко интегрални схеми.

18 :: вършачомразец

  Който мрази машините и не признава възможността да бъде създаден ИР. Често срещан довод е, че "вършачът никога не ще може да мисли, защото няма душа"...

19 :: глава

  Подпрограма, която не връща стойност.

20 :: глагол

  Предписателен език от високо равнище (напр. C++, Delphi, Java); оператор в глаголище

21 :: гъвчар

  Запомнящо устройство с гъвкави сменяеми плочи.

22 :: гъвче

  От "гъвкав магнитен диск".

23 :: двар

  Устройство с две устойчиви състояния.

24 :: дварник

  Запомняща клетка във вършач.

25 :: движеснемец

  Уред за заснемане на движение.

26 :: звуково произведение

  Действие, представено само чрез звук.

27 :: изключвам

  поет. Убивам.

28 :: изпълнение

  Записване на казборед на определен глаголен език.

29 :: изпълнявам

  Записвам казборед на определен глаголен език.

30 :: Изкуствен разум

  Глаголище, изпълнявано върху сметач, или особен вид сметач, притежаващи разум.

31 :: изчертание

  Образ получен след изчертаване.

32 :: клетка

  Памет на вършача с най-висока скорост за достъп (регистър на процесора); клетка от работната памет - местоположение на един или поредица от двоични знаци, които вършачът може да променя, или съдържанието на тази поредица.

33 :: мах

  Най-голяма стойност на променливата спрямо нулата. Срв. размах.

34 :: мрежовест

  Писмо, получено по електронната поща.

35 :: мрежовестка

  Пощенска кутия за електронна поща, електронен адрес.

36 :: мрежодържец

  Системен администратор; който поддържа изправността и сигурността на сметачна мрежа.

37 :: надзорник

  Основно предписание на вседържец, което управлява останалите части на операционната система. Познато и като "supervisor".

38 :: нищо

  Указател "NULL". Виж "нищожен".

39 :: нищожен

  Указател "NULL" в глаголен език. Нищожен указател, който не сочи никоя клетка от паметта.

40 :: обсъдилище

  Виж съдилище.

41 :: опипвам

  Измервам последователно стойности на величина през определен отрязък време.

42 :: потребител

  На съобщителни услуги. Набляга се върху използването, а не вписването някъде и плащането на такси.

43 :: потребителска нишка

  Съобщителната нишка, която свързва потребителя с АТЦ.

44 :: пъхало

  "Мъжки" накрайник.

45 :: разнищвам

  Разбирам същност, което ми позволява да използвам недостъпни по-рано възможности и да добавям нови.

46 :: разумсила

  Качество на разума, изразено с число (коефициент на интелигентност).

47 :: свалям

  Прочитам въобраз от посредник и го записвам в друг.

48 :: сметачосъщ

  Използващ двоични знаци; присъщ на сметач.

49 :: сметачоосъществявам

  Правя въобраз обработваем със сметач, превръщам в двоични знаци; правя сметачен.

50 :: съдилище

  Място, където потребителите обсъждат, като си оставят съобщения, подобно на дъска за съобщения. Равн. на обсъдилище.

51 :: съединител

  Казборед, който свързва преведени на вършачопис части от глаголище в единна цялост, готова за изпълнение; свързващ каквито и да е свитъци в нова цялост.

52 :: човекоуподобявам

  Правя да прилича на човек, придавам човешки качества.

53 :: хващам

  Ограждам (избирам) област от платното, съдържаща слово, образ, звук и пр.

54 :: ВП

  Външна (спрямо вършача) памет. Памет, от която вършачът чете и/или записва с най-ниска скорост (по-ниска отколкото в работната памет). Обикновено, но не задължително, общият й обем е по-голям от този на работната памет.

55 :: ДП

  Дънна платка. Основната платка на личен сметач.

56 :: ЗУПИ

  Запомнящо устройство с привлекова ивица. Въобразът се записва върху ивица с привлекови свойства.

57 :: ЗУПП

  Запомнящо устройство с привлекова плоча.

58 :: ЗУГПП

  Запомнящо устройство с гъвкава привлекова плоча.

59 :: ЗУТПП

  Запомнящо устройство с твърда привлекова плоча.

60 :: ЗУЛЧ

  Запомнящо устройство с лъчев четец.

61 :: ИЛТ

  Искрилно лъчева тръба

62 :: ИП

  Искрилопривлеков.

63 :: ИР

  Изкуствен разум.

64 :: КПС

  Казби с плаваща запетая в секунда.

65 :: ЛП

  Лъчева плоча - въобразоносител, от който се чете посредством лъчи (напр. лъчестрелни).

66 :: ЛЧ

  ЗУЛЧ или частта от ЗУЛЧ, която извършва четенето.

67 :: МП

  Междинна памет, с по-голямо бързодействие от ОП - основната (работна) памет; Временна памет, през която минава въобразът при общуване на сметачи.

68 :: ММ

  Местна мрежа; Мрежа от сметачи, разположени на относително малко разстояние един от друг, които използват собствени (а не обществени) преносни нишки.

69 :: ОГ

  Основно глаголище. Първичен вседържец, разположен в памет, достъпна за вършача веднага след включването му (напр. BIOS в IBM-PC-съвместимите сметачи).

70 :: ОП

  Основна памет. Паметта, в която сметачът изпълнява вседържеца.

71 :: ПГ

  Предметен глагол (Object oriented language).

72 :: РП

  Работна памет, съдържанието на която може да бъде променяно от вършача. Времето за четене и запис в нея е по-голямо от същото за свръхработната памет, но по-малко, сравнено с външната памет.

73 :: РЧ

  Работна честота. Броят на искрилните хълмове, подавани на сметачно устройство за единица време.

74 :: ССС

  Световна сметачна сплетка.

75 :: СРП

  Свръхработна памет.

76 :: СССО

  Свръхсловесен смислов описател.

77 :: ТП

  Твърд плочник.

78 :: ЦКС

  Целочислени казби в секунда. Единица за бързодействие.

79 :: ИФ

  Интернационален фронт (Международен валутен фонд).

80 :: СЕКС

  Съюз на европейските капиталистически страни (Европейски съюз).

81 :: словозаврънкулка

  Сложна игра на думи. Напр. "На "Върба" в 1988 г. този номер беше свеж ('Докторатът'). "Willow" - "Върба" е игрален филм, в който се показва плавно превръщане на едни образи в други.

82 :: словозаврънкулковец

  Умел играч на думи; който владее тънкостите на езика.

83 :: словозаврънкулковщина

  Умела игра с езика.

84 :: въобречие

  Пропускателна способност (ширина) на информационен канал.

85 :: вършачописец

  Казборедец на машинен език.

86 :: глупчо

  Немислeщ сметач.

87 :: гледба

  Гледане.

88 :: гредогол

  Положение при игра на ритнитоп с врати, които имат за греди ниски камъни или други предмети, при което топката минава с част от обема си през въображаемата греда, а с друга - във вратата и не може еднозначно да се определи има ли попадение; спорно положение.

89 :: Домашко

  Личен сметач Правец-8Д.

90 :: До четене!

  Поздрав при завършване на писмено съобщение.

91 :: езикотворец

  Творец на езици - сметачни, човешки и др.

92 :: Емчо

  Личен сметач Правец-8М.

93 :: железар

  Любител на железарията; имащ по-добри познания в желязната, отколкото в глаголната област на сметачознанието.

94 :: железарски

  Отнасящ се до железари или железария.

95 :: железен

  Останящ се до железарията.

96 :: запийка

  Сутрешно питие.

97 :: звуково-словесно произведение

  Вж. звукословие.

98 :: звукословие

  Художествена форма, която включва представяне на събития едновременно или последователно с писано слово и звук. Напр. озвучаване на обстановката, в която се развива действието на разказ; вметнати звукозаписи и цели зв.произв. в слово; слово, което се чете като подсказка, докато върви звукозапис.

99 :: змей

  Говорещ нелепости по даден въпрос, свързан със сметачознание или друга наука.

100 :: змейщина

  Изричане или писане на нелепости.

101 :: Имко

  Сметачът Правец-82 (ИМКО-2).

102 :: Междуцицието

  Подигравателно за "Силиконовата долина". Правилното е "силициевата".

103 :: овеществявам

  Осъществявам.

104 :: пържа

  Включвам устройство на по-висока работна честота от указаната от производителя.

105 :: мрежовестител

  Снабдител с мрежовестни услуги.

106 :: мрежодостъп

  Достъп до мрежа от сметачи, например Мрежата.

107 :: несметачолюбец

  Потребител на възможностите на сметача, дадени от сметачолюбците, който не се интересува от същността на сметачите и не иска или не умее да твори нови сметачни същности (мекици или железария).

108 :: обмен

  Вход-изход.

109 :: осмак

  Правец-82/8M/8A/8E/8C

110 :: осмица

  Правец-82/8M/8A/8E/8C

111 :: превъртам

  Достигам до края на сметачна игра. Останало от 80-те години, когато и игрите за сандъци, и джобните, завършваха със завръщане към първото равнище, започване на нова въртележка.

112 :: превъртане

  Достигане до края в сметачна игра. В миналото беше равносилно на връщане в

113 :: размах

  Разлика между най-голямата и най-малката стойност на променлива. Срв. мах.

114 :: началото.

  препържена мекица

115 :: Приложение, не оправдало предварителните високи очаквания.

  приемник

116 :: "Женската" част на свързваща нишка, в която се включва пъхалото.

  речие

117 :: Пропускателна способност на въобречка (съкратено от въобречие).

  сащанец

118 :: Жител на Съединените американски щати.

  сащански

119 :: Английското наречие, което се говори в САЩ.

  сметачница

120 :: Сметачно средище; място, където са съсредоточени сметачи и сметачолюбци; място, където се използват

  сметачи от всякакви потребители.

121 :: сметачознание

  Всеобхватна наука за сметачите.

122 :: сметачовед

  Който познава науката сметачознание...

123 :: сметачолюбец

  Изследовател на същността на сметачите и творец на нови сметачни същностни - железни и глаголни. Потребител на възможностите за предписание чрез "пълнокръвни" глаголни езици. Напр. юнаците са сметачолюбци.

124 :: софтуйър

  Подигравателно за "софтуер" (мекица).

125 :: стих

  Подпрограма или кратка програма на глаголица.

126 :: стихоплетец

  Мекичар на глаголица.

127 :: стихотворение

  Предписание на глаголица.

128 :: сричка

  Казба на глаголица.

129 :: сричкоредец

  Който предписва на глаголица.

130 :: съградинник

  Посещаващ същата детска градина.

131 :: съдилищник

  Участник в обсъжданията из съдилище.

132 :: съпийник

  Който пие заедно с някого.

133 :: съучилищник

  Учещ в същото училище.

134 :: умотворец

  Творец или изследовател на Изкуствения разум. Напр. приятелите от дружество "Разум", съдружниците от "Кибертрон" и пр.

135 :: Цечо

  Правец-8C.

136 :: чуждицолюбец

  Който обича да използва чуждици, предпочита да използва чужди думи вместо домашните равнозначни.

137 :: чуждицолюбство

  Използване на много чуждици; "защита" на чуждиците.

138 :: Шестнайска

  Правец-16, Правец-16А, Правец-286...

139 :: хилядогостие

  Хиляда посетителя на място от Мрежата.

140 :: юнак

  Сметачолюбец, който съчетава способности и желание да твори не само сметачни същности, но и всякакви видове изкуство; многостранно надарен човек.

141 :: бездънка

  Пропаст.

142 :: драпалница

  По образец на драсни-пални-клечица.

143 :: думоред

  Словоред.

144 :: думословие

  Наука за думите.

145 :: обсказ

  Обстоятелство.

146 :: опорник

  Противник.

147 :: пази-правда

  Правосъдие.

148 :: подмет

  Подлог.

149 :: подрок

  Допълнение.

150 :: прилог

  Приложение.

151 :: птичак

  Самолет.

152 :: самогласка

  Гласна.

153 :: съгласка

  Съгласна.

154 :: тръпен

  Страдателен.© Тодор Илиев Арнаудов (Тош), ДЗБЕ; май 2003 г.
Българска компютърна история от Българските сметачи
Пиши на Тош: dzbe@mail.bg, todprog@yahoo.com
Прочети още статии от Тош и други автори: http://bgit.net