Свещеният сметач

Дружество за защита на българския език

Речник: "Нови и стари думи"

Вид от 3 август 2002


 • Езикотворец - взаимодействащ речник на юнашкото наречие

 • Дружество за защита на българския език - статии, изследвания, повести, разкази, стихове
 • Българските сметачи - история, книги, снимки, игри, емулатори, средства за предаване на данни


  Този речник е паметник, не се обновява, и освен че не съдържа словоформите, съставени след 3.8.2002, включва остарели значения и словоформи, отпаднали от сегашното юнашко наречие; на страницата има и грешки. Четете по-новите статии: ДЗБЕ и използвайте взаимодействащия речникЕЗИКОТВОРЕЦ. Някои думи имат по много значения, които не винаги са обяснени в един и същи ред. Четете всичко.

  Тук са представени много "нови" думи и нови смисли на стари думи (общо наричани "неологизми"), "изваяни" от ДЗБЕ, някои думи, равнозначни на чуждите и отдавна съществуващи в езика, но по различни причини изместени от живата реч, неологизми, които широко се използват (качвам, свалка и пр.). Включени са и слова, които Иван Богоров и Александър Балан са предложили, но по време на създаването им не са били приети в езика ("стари нови думи"), както и нови словоформи, имащи за цел да обогатят езика. Отношението на ДЗБЕ към руските чужди думи (заемки...) е по-благосклонно, отколкото към чуждите думи от останалите езици, тъй като морфемите и начините за съчетанието им в българския и руския са много близки. Руският има много общи черти със старобългарския, поради което много днешни руски думи са били част и от старобългарския. Все пак, ДЗБЕ предлага заместители (синоними) на някои руски заемки, с цел обогатяване на българския език.
    Думите, заградени в квадратни скоби могат да бъдат пропускани.
    Чуждиците, поставени в кавички или записани на английски (като "говорни чуждици", които все още само се изричат) са най-ярките примери на езикова ограниченост и немощ на някои езикововластни чуждицолюбци. Смислите на тези думи, навлезли през последните няколко години, наричани често "компютърни термини" (които и най-неуките човеци, чиито роден език е английския използват), е точно съответен на широко използвани домашни думи с напълно ясно значение и за малките деца. Устоите на изказвания от рода на "за компютри трябва да се говори на английски", че "има международни термини, които трябва да се използват", "на български просто звучи по-зле" и т.н. биват срутвани в два реда (виж "Свещеният сметач"). Значението на "термини от международната лексика" като "импорт","овърлей","броудкаст","рефрешрейт" или смехотворното и просташко "патч" (така го изписват на доста места...) може да бъде открито в английско-българските речници. Тук "издадените" речници посочват и такива думи за Ваше улеснение, и за да противодействат на ширещото се чуждицолюбство из Мрежата, печата, радиото.
    Както обещах в брой 14 на "Свещеният сметач", сега прилагам и по малко "задълбочени" размисли върху смислите на някои от новите слова и причината да имат съответния строеж. Списъкът се обновява и нараства непрекъснато, като текущата разновидност е отразена в началото на свитъка.
    Списъкът ще се разширява, като вероятно ще се обособят още "чуждицо-български" речник и речник на съкращенията от рода на ПЗУ, СРП и т.н. ("Постоянно запомнящо устройство", "Свръх[бързодействаща] работна памет").
    Предложенията тук подлежат на промяна и усъвършенстване, като някои от формите на думите и точните им нови значения все още не са напълно изяснени. В статиите на "Свещеният сметач", "юнашките разкази" и във Вашата реч, думите с все още размити значения ще бъдат определени по-точно.
    Връзка с ДЗБЕ: dzbe@mail.bg
   
  Читателю, ако от думите, които срещнеш по-долу, те напушва смях, задай си въпроса - ЗАЩО?...

   

  Речници по сметачобългарски

  НеологизъмЧужда или досега използвана дума/словосъчетаниеПървоизточник на чуждата дума(?) или чуждоезична дума
  безръчка"handsfree"=
  безчовекавтоматгр.
  безчовешкиавтоматиченгр.
  благозвучникмузикален инструмент-
  буква, буквак, букваче (мн.ч. буквачета или букваци)елементelement
  буквосъщ, букваченелементарен-
  буквосъщина, буквосъщностелементарност, глупост-
  бърборко"чатър", "чатер"Тази словоформа е погрешна, и няма английско съответствие(!). На английски "chatter" значи глагола "бърборя", а не вършителя на това действие
  бърборя"чатя", "чатвам"to chat, to chatter
  в готовност (достъпен)on-lineon-line
  взаимликинтерфейсinterface
  включвателактиваторлат.
  влаченеlagангл. lag
  внос, внасяне, въвеждане"импорт"import
  внасям, въвеждам"импортирам, импортвам"to import
  водач"драйвер"driver
  вседържецоперационна системаoperational system
  всеобхватен, всеобщглобаленglobal
  всеобхващам"глобализирам"globalize
  всеобхващане"глобализация"globalization
  всеобхващащуниверсаленuniversalis
  връщачфункция, подпрограма, връщаща стойностиfunction
  втъкавамтекстурирам-
  връткацикългр.
  вход (виж "изход")портport
  възгласлозунгLosung
  възелИнтернет-адресInternet address
  въобраз, въобразиинформация, информацииinformo
  въобречкаинформационен канал-
  вързоппакет, архивpacket, archive
  въртележкацикългр.
  въртолетвертолетрус.
  въртя сецикля, изпълнявам цикъл-
  вършачпроцесорprocessor
  вършачемикропроцесоргр. и лат.
  вършесъщностмеханизъмгр.
  вършецмашинагр.
  вършинамашина; механизъмгр.
  главапроцедура, подпрограма, която не връща стойностprocedure
  главен вършител/вършачцентрален процесорcentral processor unit, CPU
  глаголПрограмен език от високо равнище; оператор в програмаHigh-level programming language, programme code, operator
  глаголар, глаголецпрограмистгр.
  глаголенпрограменprogramme
  глаголицамашинен езикmachine language
  глаголищепрограмаprogramme
  глаголяпрограмирамprogrammer
  говорилнячатchat
  говорниктелефонгр.
  гъвчедискета, флопидискdiskette, floppy disk
  гъвчарустройство със сменяеми дискове (напр. флопи-дисково устройство)Floppy disk drive
  движеснемецкамера (уред за заснемане на движение) camera
  добавка, надстройка, разширение"плъгин"plug- in
  достъпен (виж "в готовност")on-lineon-line
  ЕИМ: електронноизчислителна машинакомпютърcomputer
  елка

  За българските сметалки виж:http://tosh.data.bg

  калкулаторcalculator
  желязо, железарияхардуе(ъ)р, апаратураhardware
  железен, железарскиотнасящ се до хардуера, апаратуратаhardware
  жълтицамонетаmoneta
  задействамактивирамлат.
  задействанактивиранлат.
  закърпвам"пачвам"to patch
  замислямпроектирамproicio
  замисълпроектproiectus
  звездоброенастрономическигр.
  звездоброецастрономгр.
  звездобройствоастрономиягр.
  звуково произведениерадиопиеса - звуков филмгр. фр.
  звукоредецкомпозиторcompositor
  звучка или звучникмузикална ноталат. nota
  звучудомузикаmousike, от mousicos
  звучудна ивицаsoundtracksoundtrack
  звучудописецкомпозиторcompositor
  звучудник, звучудотворецмузикант-
  ЗУПИ: Запомнящо устройство с привлекова ивицаЗУМЛ: Запомнящо устройство с магнитна лентаTape drive
  ЗУПП: Запомнящо устройство с привлекова плочаЗУМД: Запомнящо устройство с магнитен дискDisk drive
  ЗУГПП: Запомнящо устройство с гъвкава привлекова плочаЗУГМД: Запомнящо устройство с гъвкав магнитен дискFloppy disk drive: FDD
  ЗУТПП: Запомнящо устройство с твърда привлекова плочаЗУТМД: Запомнящо устройство с твърд магнитен дискHard disk drive: HDD
  ЗУЛЧ: Запомнящо устройство с лъчев четецОптично дисково устройство (напр. CD-ROM, DVD)?
  значкаетикетфр.
  зрелищетелевизиягр. и лат.
  ивицаленталат.
  ивичен четецвиж ЗУПИtape drive
  ивично устройствовиж ЗУПИtape drive
  избирачменю; selectormenu; selector
  избирам"селектирам"to select
  извличам (от вързоп, свитък)разархивирам, "екстрактвам"to extract
  извлечение (от вързоп, свитък)"екстракт"extract
  Изкуствен разум: ИРИзкуствен интелект: ИИArtificial intelligence: AI
  износ, изнасяне, извеждане"експорт"export
  изнасям, извеждам"експортирам, експортвам"to export
  изпитвам"тествам"to test
  изпит, изпитаниетестtest
  изход (виж "вход")портport
  [време за] изчакванелатентностлат.
  изчертавам"рендерирам"to render
  изчертание, изчертаванеграфикагр.
  изчертател"рендериращ" алгоритъм, система, "енджин"-
  изчислителкомпютърcomputer
  изчиствам"дебъгвам"to debug
  ИЛТ: искрилно лъчева тръбаЕЛТ: електронно лъчева тръба-
  искрило, искриче, искраелектронelectron
  ИП:искрилопривлековЕМ: електромагнитенгр.
  искричен, искрилен, искрилов, искренелектронен-
  искричене, искрилене, искренеелектричество, протичане на електрически ток-
  казбаинструкцияinstruction
  казборедалгоритъмар.
  казборедецпрограмистгр.
  качвам (виж нагласям, натъкмявам); изпращам въобраз до сметачинсталирам; "ъплоудвам"фр. installer; to upload
  ключищеклавиатураKlaviatur
  книгохранилищебиблиотекагр.
  книжницабиблиотекагр.
  КПС: казби с плаваща запетая в секундаFLOPS - Floating point operations/sec=
  крачникпедалpedal
  кръпка"пач"patch
  ликопомнецфизиономистфр.
  личен изчислител, личен сметач, личен ЕИМперсонален компютърpersonal computer
  лъчева плоча: ЛПОптичен дискгр.
  лъчев четец: ЛЧвиж ЗУЛЧ-
  лъчестреллазерLASER
  любомъдриефилософиягр.
  мацеIBM-PC-
  междинабуфер, буферна памет, кеш-паметbuffer, cache
  МП: междинна паметбуферна памет, "кеш"cache
  мекицасофтуе(ъ)р, програмаsoftware, programme
  мекичяпрограмирамгр.
  местенлокаленлат.
  местна мрежа: ММЛокална мрежаангл. Local area network
  месяпрограмирамгр.
  мекиченпрограмен-
  мекичарпрограмистгр.
  мекичарскипрограмистки, програмен-
  мигачмонитор (с ИЛТ)monitor
  миналолюбиеносталгияmonitor
  МрежатаИнтернетInternet
  мрежовестe-mail, електронно писмоelectronic mail, e-mail
  мрежовестителСнабдител с мрежовестни услуги (mail.bg, Yahoo! и пр.)-
  мрежовесткаАдрес за електронна поща, електронна пощенска кутия-
  мрежодържецСистемен администратор (който поддържа изправността и сигурността на сметачна мрежа)System administrator, webmaster
  мрежомясто"уеб-страница"webpage
  мрежоснабдителИнтернет-доставчиклат., англ. и рус.
  нагласяминсталирамinstaller
  надграждам, надстроявам"ъпгрейдвам", "правя ъпгрейд"to upgrade
  надградкаприставкарус.
  надстройка"ъпгрейд"upgrade
  настолен сметачперсонален компютърpersonal computer
  натискало, натискалцебутон, клавишbutton
  натискалищеклавиатураKlaviatur
  натъкмяваминсталирамфр. installer
  недостъпностлатентностлат.
  нишкалиния (напр. събщителна)лат. linea
  [въобразен] носител/посредникмедия, информационен носителлат.
  обвивамтекстурирам-
  обвивкатекстура-
  обезчовечавамавтоматизирамгр.
  обликинтерфейсinterface
  обсловконтекстcontextus
  обслужващ сметач, обслужвачсървър, сърверserver
  обявявам"поствам"англ. to post
  опис (ръкопис)скриптлат. script
  описателенскриптовлат. scriptus
  [честота на] опресняванеrefresh raterefresh rate
  основен смислоред: ОСоперационна система (ОС)Operational System
  основно глаголище: ОГBIOS в IBM-PC-съвместимите сметачиBIOS: Base Input-Output System
  острота"резолюция"resolution
  отстраняване, премахване (на приложение)"деинсталиране"uninstall, deinstall
  отбирам"селектирам"to select
  очебийкабанерсащански - banner
  Паяжинатаweb, World Wide Web; Internet=
  приказвам(виж бърборя)-
  приказливко(виж бърборко)-
  печатар, печатащо устройствопринтерангл. printer
  пеперудкапапионкафр.
  платноекранфр. ecran
  плочадискгр.
  плочообменникCD-changerангл. CD-changer
  плочникдисков пакет, твърд диск-
  плувалнябасейнфр. bassin
  показвачмонитор, индикатор, дисплейлат. monitor, indicator; англ. display
  покупницапазартур. pazar от перс.
  посочниквекторлат. vector
  посредникмедиялат. media
  поточникконвейер, поточна линияconveyer
  предметен глагол:ПГ обектно ориентиран език за програмиранеObject oriented programming language
  предписаниепрограмагр.
  предписвампрограмирам-
  преправникредактор-
  привлекмагнитгр.
  привлековмагнитенгр.
  продавачницамагазинфр. magasine, от ар.
  продухвалкасешоарфр.
  прорез"слот"англ. slot
  проявителдисплейdisplay
  проявлениеверсияversio
  пръскалоспрейspray
  пускателактиваторлат.
  пържа
  (включвам устройство на по-висока честота от указаната от производителя)
  "овърклоквам", "оверклоквам"overclock
  пътечертецмаршрутизатор-
  работна памет: РПоперативна памет (ОП), RAMRandom Access Memory - RAM
  работна честота: РЧтактова честота-
  разбиване (неупълномощен достъп до сметач/мекица)crackcrack
  разбивач (вършещ разбивания)кракер, кракърcracker
  развивам, разтварям (вързоп)разархивирам, декомпресирам, разкомпресирамextract, uncompress, decompress
  разделителна/разрешаваща способност"резолюция"resolution
  разновидностверсияversio
  развойникразработчикрус.
  разпокъсаностфрагментациялат.
  разпокъсанфрагментиранлат.
  разпокъсвамфрагментирамлат.
  разрешение"резолюция"resolution
  разуминтелектлат.
  разширение"ъпгрейд"upgrade
  разширявам"ъпгрейдвам", "правя ъпгрейд"to upgrade
  рекаинформационен каналchannel
  решетъченраст(ъ/е)ренraster
  ръкопис (опис)скриптлат. script
  сандъкаркаден автоматarcade machine
  свалка"даунлоуд"download
  свалямпренасям въобрази от един сметач (или въобразен посредник) на друг или от сметач на някакъв въобразен посредник; "даунлоудвам"to download
  свалячdownload manager-
  светлописецфотограф; оператор на камераphotos + graphos
  свирец, свирач, пускачпле(й)ърplayer
  Световна сметачна сплетка: СССWWW, W3, Web, World Wide Web=
  свивамкомпресирам, архивирамcompress
  свитъкфайл; филм (филмите се навиват в свитъци)file; film
  свитъчемикрофилмгр. и лат.
  свръх[бързодействаща] работна памет: СРПсвръх[бързодействаща] оперативна памет (СОП), "кеш", буферна паметcache
  Свръх словесен смислов описател: СССОHTML: Hyper text markup language=
  свръхсметачсуперкомпютърsuper computer
  свързвам, съединявамасоциирамлат.
  словотекстлат. textus
  словесентекстовлат.
  слововходпаролаparola
  словообработецтекстообработваща програма, текстов редакторWord processor
  словоработникредактор, писателredactor
  сметалкакалкулаторcalculator
  сметачкомпютърcomputer
  сметачемикрокомпютърmicrocomputer
  сметачищеголям компютър, суперкомпютърmainframe, super computer
  сметаченсвързан със сметачи; цифровcomputer; digital
  сметачно сборищекомпютърен център, компютърна зала, компютърен клуб, Интернет-клуб, "Гейм-клуб"?
  сметачоводецоперационна системаOperetional System
  сметачосъщ, сметачосъщенцифров (използващ двоични знаци)от арабски
  сметачоосъществявам"дигитализирам", цифровизирам, правя цифров (правя въобраз обработваем със сметач, правя сметачен)-
  смислоноскаморфемагр.
  смислоредалгоритъм; системаalgorithm; systema
  смислоредецпрограмистгр.
  снимачфотоапарат; фотографгр. и лат.
  снимка"скрийншот"screenshot
  средище, съсредоточиецентърлат.
  стаяканал в говорилня, chat room/channel-
  стегачкомпресираща програма, архиватор-
  сушилниксешоарфр.
  страницоправец (мн.ч. страницоправци)"уебмастър"webmaster
  съглашенецконформистconformist
  съдилищефорумforum
  съобщавам"поствам"англ. to post
  съставкамодуллат.
  съставителкомпилаторлат.
  съставямкомпилирамлат.
  съшивамдефрагментирамлат.
  съшиванедефрагментациялат.
  тайнопискриптографияkryptographia
  тайнопишакриптографирам, криптирамот гр.
  тайнословпаролаparola
  твърд, твърдак"хард", "хард диск"hard disc
  твърд плочник: ТПтвърд диск, виж ЗУТППhard disc
  тегля, изтеглям"даунлоудвам"to download
  преобразователтрансформаторлат.
  трошкабаракаит.
  тъкантекстураtextura
  тъчатекстурирам-
  умознаниетехнология, техникагр.
  умознатентехнически, технологиченгр.
  [безразборен] четецбр(а/о)уз(ъ/e)рbrowser
  хващам"селектирам"to select
  ходепътмаршрутMarschroute
  хълмелектр. импулслат. impulsus
  ЦКС: целочислени казби в секундаInstructions per second, IPS=
  чертовпрлг. wireframe (начин за тримерно изчертаване)=
  чертежникплотер, графопостроител, чертожникplotter
  чистачdebugger=
  чистене"дебъгване"debug
  чистя"дебъгвам"to debug

  "Стари неологизми"
  Нова дума"Стара" (или чужда) дума или словосъчетание
  бездънкапропаст
  бивалицаистория
  думоредсловоред
  думословиенаука за думите
  клъцкакюфте
  крайкаокончание
  кръстачеквадрат
  купилищепазар
  мини-бродпаспорт
  нагластон
  нагласуванеинтонация
  опорникпротивник
  обсказобстоятелство
  отворкагише
  относбаотношение
  пази-правдаправосъдие
  подметподлог
  подрокдопълнение
  прилогприложение
  прироксказуемо
  птичаксамолет
  самогласкагласна
  слушалняаудитория
  съгласкасъгласна
  тръпенстрадателен
  цветарницасаксия
  чашниккелнер

  Други "нови домашни и полудомашни" думи за обогатяване на езика или нямащи точни чужди равнозначни
  Нова думаЗначение
  глупчоНемислещ сметач
  гледбаГледане
  джиткачИзползващ сметачи, но без да го занимава тяхната същност; потребител
  джъркачИмащ повече познания и умения, отколкото "средния потребител", но не толкова, че да бъде "разбирач"
  ДомашкоПравец-8Д
  Дочетене!Поздрав при завършване на писмено съобщение
  езикоделецТворец на езици (сметачни, човешки и др.) Напр.: деец от "Дружеството за защита на българския език"
  ЕмчоПравец-8М
  ИФ"Интернационалния фронт" - подигравателно за Международния валутен фонд
  железарЛюбител на железарията; имащ по-добри познания в желязната, отколкото в мекичната област на сметачознанието
  жребецСпортна кола
  змейГоворещ нелепости по даден въпрос, свързан със сметачознание или друга наука; лъжезнаещ човек
  змейщинаИзричане или писане на нелепости, най-вече от хора, за които се предполага, че това е недопустимо
  Имко (Правец-82 е търговското име на "ИМКО-2" - "Индивидуален МикроКОмпютър")Правец-82
  МеждуцициетоПодигравателно за "Силиконовата долина" (правилното е "силициевата")
  мрежодостъпДостъп до мрежа от сметачи, например до Мрежата
  несметачолюбецПотребител на възможностите на сметача, дадени от сметачолюбците, който не се интересува от същността на сметачите и не иска или не умее да твори нови сметачни същности (мекици или железария).
  Основно глаголище: ОГПървична операционна система, разположена в памет, достъпна за вършача веднага след задействането му (напр. BIOS в IBM-PC-съвместимите сметачи)
  осмак, осмицаПравец-82,8M,8E,8A,8C
  основна памет: ОППаметта, в която сметачът изпълнява вседържеца
  речиеПропускателна способност на въобречка(информационен канал)
  сащанецЖител на Съединените американски щати
  сащанско наречие, сащанскиАнглийското наречие, което се говори в САЩ
  СЕКССъюз на европейските капиталистически страни (Европейски съюз, ЕС)
  сметачницаСметачно средище; място, където са съсредоточени сметачи и сметачолюбци; Място, където се използват сметачи от всякакви потребители
  сметачолюбецOбичащ сметачите като изследовател на същността им, и творец на нови сметачни същностни - железни и глаголни. Потребител на творческите възможности на вършеца, на широките възможности за предписание чрез глаголни езици, а не само на ограничените предписателни способи, осигурени от други сметачолюбци. Напр. Юнаците са сметачолюбци
  сметачознаниеНаука за сметачите, включва всичко, отнасящо се до тях...
  сметачоведКойто разбира от сметачознание
  софтуйърПодигравателно за чуждицолюбската дума "software"
  стихПодпрограма на асемблер
  стихоплетецПрограмист на асемблер
  стихотворениеПрограма на асемблер
  сричкаОператор на асемблер
  сричкоредецКойто програмира на асемблер
  съградинникПосещаващ същата детска градина
  съдилищникКойто участва в обсъжданията на съдилище
  съпийникКойто пие с някого другиго
  съучилищникУченик от същото училище
  ЦечоПравец-8C
  чуждицолюбецКойто обича да използва чуждици, предпочита да използва чуждите думи вместо домашните(български) равнозначни
  чуждицолюбствоИзползване на твърде много чуждици
  ШестнайскаПравец-16, Правец-16А, Правец-286
  хилядогостиеХиляда посетителя на място от Мрежата

   
  Разни позабравени думи
  Домашна думаЧужда дума
  мъжеложникгей, педераст
  мъжеложствопедерастия
  пестниктур. юмрук


    Въобраз значи информация?
    Информация, от лат. "informo - изобразявам". Заменяме "из" с "въ", защото информацията може да бъде обработвана и да има смисъл само ако е "в" човек или някакво друго информационно-обработващо съоражение. Образите не значат нищо, докато не "влязат" в нашия ум, или в "ума" на някакво устройство. Формите на словото въобраз могат да бъдат:
  въобразявам - информирам ("въобразявам си" е възвратен глагол, така че обърквания с него не бива да стават)
  въобразен - информационен
  въобразител - информатор, който информира
    Въобречка, как пък ти хрумна това?
    Думата идва от "Въобразна река", т.е. информационен канал.
  въобречков - присъщ на информационен канал
    ДЗБЕ иска взаимлик и облик да означават интерфейс?
    Облик - външен вид. Взаимлик - "взаимодействащо лице", не само външния вид, но и удобството, възможностите на облика и пр. Двете думи биха могли да се използват и като равнозначни една на друга, а може и да се направи разделението в смислите им, посочено по-горе.

    Защо да казвам на монитора с електронно-лъчева тръба "мигач"?
    Присъщо на повечето устройствата, използващи ЕЛТ е, че изчертават образа чрез многократно лъчево обхождане на видимата площ на тръбата (платното, екрана) определен брой пъти за единица време. Всички ЕЛТ "мигат" с определена скорост, т.е. преизчертават изображението, например, със скорост 50Hz = 50 пъти/сек (телевизионните системи PAL и SECAM), 60Hz (телевизионната система NTSC, някои VGA-мигачи). Днешните мигачи стигат дори до 150 опреснявания в секунда.

    Защо да наричам монитора показвач? "Мonitor" не означава "показвач"!
    Така е, според английско-бълг. речник, "monitor" (думата идва от латински, но е навлязла в бълг. през английски) е равнозначно на "наставник, отговорник, съветник, надзирател, предупредител". Смятам, че "показвач" изразява точно предназначението на този уред - да показва.

    И "индикатор" ли значи показвач?
    "Indicator" (латински) значи указател, така пише в английско-българският речник. Заедно с "указател", ДЗБЕ предлага и "показвач".

    Не станаха ли много думи с едно значение? "Дисплей" не значи ли нещо друго?
    "Display" от англо-български речник като съществително е "излагане, изложба, поява", а като глагол: "излагам на показ, проявявам се". Показвач отразява точно това понятие. ДЗБЕ предлага и ново значение на проявител, като освен проявяване на филмова лента, да се разбира и проявяване на всякаква скрита информация, напр. съхранявана в паметта на изчислител.

    Екран и платно?
    Едно от значенията на френската дума "екран", е "Гладка бяла повърхност, върху която се показват изображения ". Платното е гладка и бяла повърхност, на която може да се изобразява (рисува и прожектира).

    Да не си мислиш, че ще наричам компютъра "изчислител", да не говорим за "сметач"!
    Думата "compute" означава пресмятам, изчислявам. Окончанието "-er" е знак за вършител на действие в английския, т.е. "computer" означава, който изчислява. "Изчислител" е този, който изчислява, а "сметач" - който смята.
    Впрочем, преди няколко десетилетия, широко е използвано словосъчетанието "сметачна машина". В последствие обаче, то беше изместено от "изчислителна машина", съответно "електонноизчислителна машина" - ЕИМ. През 60-те до към 80-те съществуват голям брой определения за "computer". Най-широко разпространен е "коренът" ЕИМ, но се използват още:
  ЦЕИМ - Цифрова ЕИМ
  ЕЦМ - Електронна цифрова машина
  ЕСМ - Електронна сметачна машина
  ЦЕСМ - Цифрова електронно-сметачна машина,
  кибернетична машина и други подобни.
  Според моите скромни "изследвания", думата "компютър" започва силно да навлиза в езика в края на 70-те години, като първоначално се свързва изключително с "микрокомпютър", "мини-компютър", "персонален компютър". През 80-те години, компютър започва все по-мощно да "нахлува" в езика, заедно с навлизането на личните ЕИМ. Според различни източници, първото български личен сметач, съвместим с Apple][ "ИМКО" (Индивидуален Микро КОмпютър), е създаден през 1979 г. или 1980 г. В Англия, през 1981 г., е международната изява на ИМКО, където той е използван за управление на робот. Той е първото сметаче, използвано за тази цел. Дотогава, японците и сащанците натоварвали само малки сметачи с воденето на роботовите движения [1]. След като ИМКО-2 (1981) бива пуснат в широко производство през 1983 г. под името "Правец-82", на кутията му пише "Персонален компютър" (ПК). Така, чуждицата "компютър" и словосъчетанието "персонален компютър" зае положението, което има днес - "пълновластен господар" в езика.
    ДЗБЕ обаче, препоръчва "ЛИЧЕН ИЗЧИСЛИТЕЛ", "ЛИЧЕН СМЕТАЧ" и "ЛИЧЕН ЕИМ".
    ЕИМ означава електронноизчислителна машина, защо се отнасяш с нея като от мъжки род, нали машина е от женски?
  Правилно, "електронноизчислителна машина" е от ж.р. Но думата "ЕИМ", разгледана като обикновена дума, а не съкращение, има окончание за мъжки род (съгласната "м").

    Свитък? Много "древно" ми звучи за файл?
    Значенията на "file" имащи връзка със сметачите са :"папка; дело; картотека; архива; списък". Избирам "свитък", защото тя изразява горната представа и е общо взето "архаизъм", което означава различен обслов на смислите. Новото значение на "СВИТЪК" според ДЗБЕ е:
  обособена въобразна цялост, отделена и самостоятелна, която има собствено име
  . Свитъкът представлява наименован въобраз (информация). Свитъкът може да се отваря, развива, а може и да се свива, с което може да се предаде и представата за компресиране.

    Слововход - парола?
    "Парола - (от ит. parola "дума") Тайна условна дума или израз за разпознаване на свои при караули, заговорнически организации, тайни общества и подобни.".

    Тайнопис значи криптография? В речника на чуждите думи пише: "криптография ( гр. kryptographia) - начин на писане с условни знаци, известни само на затворен кръг, тайнопис."
  криптограма (гр. "kryptos" - скрит, gramma - "буква") 1. Писмен белег за тайнопис. 2. Написаното с криптограми.


    И тайнослов ли значи парола?
  Да, виж по-горе "слововход".

    От кога софтуерът стана мекица? Това не мога да го приема?!
    "Soft" има много значения, но най-важни за смисъла на "software" според мен са мек, гъвкав, ковък. "Ware" значи изделия. Т.е. в дословен превод "гъвкави изделия" (програмното осигуряване, както е преведен "software" в англ.-бълг. речник, може да бъде изменяно "в движение", докато "hardware" е "твърдо изделие", неизменчиво (някои значения: железария, апаратура, техническо обезпечаване, оръдие)).
  Засега ДЗБЕ предлага мекица за програма, мекичар - програмист, както и железария за hardware, съответно железар - занимаващ се с апаратура, железарски - отнасящ се до апаратура, мекичарски - свързан с програмистите, мекичен - свързан с програмите. (ДЗБЕ не одобрява използваното от някои вестникари и говорители слово: "хардуерист" - смес от английското "hardware" и гръцката деятелна наставка "ist").

    - Не знаех, че браузър означава "безразборен четец"...
  В превод от английски, browse означава ровя, чета безразборно. Според мен, "четец" изразява по-точно същността на понятието, отколкото "някой, който рови", защото основната работа, извършвана от т.нар. "browser", е да прочита различна по вид информация и да я показва на потребителя. "Безраборно" с идеята не само за огромното количество различни "страници", които могат да се "прелистят", но и със способността на този вид приложения да разчитат голям брой формати.
    Правопис: виждал съм "browser" написан като "браузер, бразузър, броузер, броузър". Това са четири изписвания на една и съща дума! Чужди думи в българския обикновено се предават, като се опише звученето им с кирилица, т.е. "най-вярно" може би е "браузър", макар че ДЗБЕ препоръчва ЧЕТЕЦ.
    - Как тогава да казвам, когато browse-вам?
  Ако се отнася до Мрежата, мисля, че съвсем естествено звучи РОВЯ. Когато се отнася, например, за избор на папка, където да се извърши някаква обработка по време на работа с вседържец, спокойно може да се замени надписът "Browse" с РОВИ или пък НАМЕРИ, ИЗБЕРИ, ТЪРСИ.

    Свирец, свирач, пускач? Кое от трите? И впрочем, просто не е уместно да казваш "CD-свирец" или "MP3-свирач"? Да не говорим "DVD-пускач"!
    Защо да е неуместно? Думата "player" в английския не е извънредно измислена само заради CD-, DVD-, MP3- и пр. пускачи. Касетофоните също са "player"-и! В речника, за "player" е отбелязано: "1. играч; 2. музикант, актьор". Когато някакво у-во (напр. музикална уредба) възпроизвежда звук, казваме че "свири". Защо тогава да не наричаме устройството, което свири "свирач". "Свирачите" са музиканти, следователно отразяват значението на play. На моя милост, думата СВИРЕЦ звучи по-добре от свирач.
  Тя прилича на "щурец", "свири", и има окончание за вършител.
    Правопис: тъй като чуждиците често се използват поради незнание на точния им смисъл (защото в съзнанието на използващия тази дума няма съответна на български, а не защото изобщо няма!), което е свързано понякога с недобро владеене на езика, от който се вземат, често изговорът на новонавлизащите чуждици е доста разнообразен (виж по-горе, "browser"). Чувал съм следните три изговора (изписвания) на англ. дума "player": "плеър", "плейър" и дори смехотворното "плеяр". Първият е най-разпространен сред печата, докато последният е "екзотизъм", взет от задания за дипломни работи, залепени на съобщителната дъска в ТЕЕ Пловдив (управляващо у-во за "CD-плеяр").

    Обслов означава "контекст"?
    "Contextus" означава "връзка" на латински, както и: "1.Завършена в смислово отношение част от писмена реч (текст) 2.прен. Сбор от всички обстоятелства, при които става нещо и които му придават значимост или смисъл(...)". На английски, "context" означава обстановка.
  Обслов се получава от "слово" и "об", като "обвивка", носейки представата за смисъла, обвиващ словото.

    Какво й е лошото на думата маршрут?
    Ходепът означава пътя, по който ще се премине.

    Пътечертец за маршрутизатор?
    Да, идва от чертаещ пътя. Пътечертецът определя пътя, по които ще се премине.

    Сащанец?! Против "империалистите" ли си, а!?
    Да, против империализма и неоколониализма съм. Но сащанец не е пренебрежително обръщение. Впрочем, харесва ли ти съкращението САД - Съединени американски държави, използвана в македонското наречие?
   
  Използвани са цитати от "Речник на чуждите думи в българския език", изд. "Наука и изкуство" 1970 г.
    Хей, този речник не отговаря на сегашното състояние на езика!?
  Така е, за английските чуждици, отсъстващи от използвания речник, има английско-български речници, има и богат обслов, който може да бъде намерен навсякъде, където се използва съответната чужда дума.
  1.Иванов, Иван К., Методи Стаменов: "Ключът към бъдещето". Военно издателство, София 1989.